Worn White

Cinzas Name RGB CMYK HEX
Worn White Worn White ##f0f0e8

2953